Folkhögskola erbjuder oftast allmänna och yrkesinriktade kurser utan formella examina, medan högskola ger akademiska utbildningar med examensrätt.

Vad är skillnaden mellan folkhögskola och högskola

Inledning till Utbildningssystemet

I Sverige erbjuds en mångfald av utbildningsvägar för att passa olika individers behov och livssituationer. Två av dessa utbildningsformer är folkhögskola och högskola.

De kan vid första anblick verka likartade, men det finns betydande skillnader som påverkar studerandes val.I denna artikel utforskar vi dessa skillnader för att ge en klarare bild av vad varje utbildningsform innebär.

Vad är Skillnaden Mellan Folkhögskola och Högskola?

Folkhögskolor och högskolor skiljer sig åt på flera viktiga punkter, såsom antagningsprocessen, kursutbudet, studietakten och den sociala miljön. Nedan presenteras några av de mest framträdande skillnaderna.

 • Antagningsprocess
  • Folkhögskola: Ofta baserad på intervjuer och personlig motivation snarare än betyg.
  • Högskola: Meritbaserad antagning med fokus på betyg och ibland resultat från högskoleprovet.
 • Kursutbud
  • Folkhögskola: Erbjuder allmänna kurser och ofta inriktning mot specifika yrkesområden.
  • Högskola: Bredare utbud av akademiska kurser och program som leder till yrkesexamina.
 • Studietakt och struktur
  • Folkhögskola: Flexibel studietakt och mindre formella utbildningsstrukturer.
  • Högskola: Ofta en mer fast struktur med ett tydligt definierat schema och studietakt.
 • Social miljö
  • Folkhögskola: Mindre och ofta mer nära-knitna studiegrupper.
  • Högskola: Större institutioner med en bredare och mer anonym studentkår.
Aspekt Folkhögskola Högskola
Antagningsprocess Personlig motivation, intervjuer Betygsbaserad, högskoleprovet
Kursutbud Allmänna kurser, yrkesinriktning Akademiska kurser, yrkesexamina
Studietakt och struktur Flexibel, mindre formell Fast, tydligt definierad
Social miljö Nära-knitna studiegrupper Bred, anonym studentkår

Utbildningens Struktur och Innehåll

Folkhögskolor erbjuder ofta en mer flexibel utbildningsstruktur, där studenter kan påbörja och avsluta kurser vid olika tidpunkter under året. Det finns inga formella betyg, utan istället används ofta omdömen. Högskolor å andra sidan, följer en mer traditionell akademisk kalender med fasta terminer och bedömning sker genom betyg enligt en skala. Högskolorna erbjuder akademiska grader såsom kandidat-, magister- och doktorsexamen.

Behörighetskrav och Antagningsprocess

Folkhögskolor har generellt sett lägre eller inga formella behörighetskrav, vilket gör dem mer tillgängliga. Antagningsprocessen kan baseras på intervjuer och personlig motivation snarare än tidigare betyg. Högskolor kräver däremot att studenterna uppfyller specifika behörighetskrav, inklusive gymnasiebetyg och resultat från högskoleprovet. Antagningen är ofta konkurrensbaserad och styrs av ett nationellt antagningssystem.
Liknande artikel Tollare folkhögskola.

Pedagogisk Ansats och Lärandemiljö

En annan viktig skillnad är den pedagogiska ansatsen. Folkhögskolor betonar grupparbete och självständigt lärande, och miljön är ofta mindre formell. Det finns ett starkt fokus på att utveckla den enskilda studentens förmågor och självförtroende. Högskolor följer en mer traditionell undervisningsmodell med föreläsningar, seminarier och laborationer, där lärandet ofta är mer forskningsinriktat.
Denna artikel är även relevant för ämnet Ljungskile folkhögskola.

Studietid och Kurserbjudande

Studietiden på en folkhögskola kan variera kraftigt, från korta kurser till flera år. Kurserna kan vara breda och inriktade på allmänbildning eller specifika ämnen som konst, media eller samhällsvetenskap. På högskolor sträcker sig utbildningsprogrammen oftast över flera år och är inriktade på att ge en djupgående kunskap inom ett specifikt akademiskt ämnesområde.

Examensmöjligheter och Arbetsmarknadsförberedelse

En avgörande skillnad är möjligheten att erhålla en formell examen. Folkhögskolor ger generellt sett inte ut examina som är jämförbara med högskoleexamina. Däremot kan de utfärda intyg om genomförda studier. Högskolor förbereder studenterna för arbetsmarknaden genom att erbjuda yrkesinriktade och akademiska examensprogram, vilka är erkända nationellt och internationellt.

Internationella Aspekter

När det gäller internationella möjligheter har högskolestudenter tillgång till utbytesprogram som Erasmus och andra internationella samarbeten. Folkhögskolor kan också erbjuda internationella projekt, men dessa är oftast inte lika formellt strukturerade som de som finns tillgängliga på högskolor.
Läs artikeln om ämnet Fridhems folkhögskola här.

Finansiering och Kostnader

Studieekonomi är också en faktor där det finns tydliga skillnader. Folkhögskolestudier är oftast avgiftsfria och studenter kan vara berättigade till studiestöd från CSN. Högskolestudier kan innebära studieavgifter, särskilt för studenter från länder utanför EU/EES, även om utbildning för svenska och EU/EES-studenter oftast är avgiftsfri. Studiestöd är även tillgängligt för högskolestudenter.

Vägval i Utbildningsdjungeln – Folkhögskola kontra Högskola

Sveriges utbildningssystem är som en labyrint av möjligheter och val för den kunskapstörstande individen. När det kommer till valet mellan folkhögskola och högskola, står många studenter inför ett korsväg. Dessa två institutioner kan verka snarlika vid en ytlig betraktelse, men skrapar man på ytan uppenbarar sig en rad distinkta skillnader. Denna artikel syftar till att demystifiera dessa skillnader och underlätta för blivande studenter att navigera i utbildningsdjungeln. Här finns en liknande artikel på samma tema: Ädelfors folkhögskola.

 1. Folkhögskolor erbjuder ofta mer flexibla studieformer, vilket kan inkludera allt från distanskurser till studier på halvfart.
 2. Högskolor och universitet har en mer traditionell och strukturerad ansats till utbildning med ett starkt fokus på forskningsbaserat lärande.
 3. Att studera på en folkhögskola kräver inte alltid formella förkunskaper, medan högskolestudier ofta har specifika behörighetskrav.
 4. Personlig utveckling och det sociala samspelet står i centrum på folkhögskolor, medan högskolor lägger större vikt vid akademiska prestationer och yrkesförberedelse.
 5. Examensstrukturer skiljer sig åt; folkhögskolor ger oftast intyg eller diplom, medan högskolor leder till akademiska grader som kandidat, magister eller doktor.

Att förstå dessa kärnpunkter kan vara avgörande för att göra ett informationsrikt val som passar ens personliga och professionella mål. Oavsett om man söker en praktisk utbildning eller strävar efter en akademisk karriär, finns det en plats i Sveriges utbildningssystem som kan fylla dessa ambitioner.Folkhögskolor erbjuder oftast inte formella examina och har en mer flexibel studiemiljö, medan högskolor ger akademiska grader och har striktare kursplaner.

Lämna ett svar