Gymnasium Stockholm erbjuder en mångfald av utbildningsvägar för att möta elevers olika intressen och framtidsmål.

Gymnasium Stockholm

Gymnasium Stockholm – En Historisk Översikt

Stockholms gymnasium har en anrik historia som sträcker sig tillbaka till 1640-talet. Det första gymnasiet i Stockholm bildades med syftet att erbjuda en högre utbildning som kunde förbereda ungdomar för universitetsstudier.

Denna första era av gymnasiet var dock inte långvarig i huvudstaden, då den flyttade till Gävle 1669 och blev en del av grunden för det som idag är känt som Gävle högre allmänna läroverk.

 • Grundandet av Stockholms Gymnasium
  • År 1640 – Gymnasiet etableras i Stockholm
  • År 1669 – Verksamheten flyttas till Gävle
  • Utbildningens syfte – Att förbereda för universitetsstudier
 • Utvecklingen över tid
  • Förändrade utbildningsprogram
  • Anpassning till samtidens behov
 • Nutida gymnasieskolor i Stockholm
  • Mångfald av program och inriktningar
  • Internationella samarbeten och utbyten
School Established Programs Offered
Stockholms Äldsta Gymnasium 1640 Samhällsvetenskap, Naturvetenskap
Gävle Högre Allmänna Läroverk 1669 Humanistiska programmet, Ekonomiprogrammet
Nutida Gymnasium Stockholm Olika år Teknik, Estetiska programmet, m.fl.

Återetableringen på Riddarholmen

År 1821 återföddes Stockholms gymnasium på nytt, denna gång på Riddarholmen i Stockholm. Skolan huserade i den byggnad som tidigare tillhört trivialskolan Nicolai skola, vilken kom att kallas för Östra Gymnasiehuset. Med tiden växte behovet av ytterligare lokaler, och skolan expanderade med det nybyggda Västra Gymnasiehuset.

Elementarläroverksreformen och dess påverkan

Genom läroverksreformen 1849, omvandlades Stockholms gymnasium år 1857 till ett högre elementarläroverk. Denna förändring var en del av en större utbildningsreform som syftade till att modernisera och standardisera utbildningssystemet i Sverige. Skolan genomgick ytterligare en förändring 1872, då den delades upp i två avdelningar: Riddarholmsavdelningen och Södra avdelningen.

Utbildning och Studentexamen

Från och med 1864 började Stockholms gymnasium att utfärda studentexamen, vilket var ett viktigt steg för gymnasieelever som planerade att fortsätta sina studier på högre nivå. Studentexamen var ett bevis på avslutade gymnasiala studier och gav tillträde till universitet. Denna tradition fortsatte fram till skolans upphörande 1880.

Skolans Uppdelning och Slutliga Öde

Den slutliga uppdelningen av Stockholms gymnasium ledde till att Riddarholmsavdelningen uppgick i det som blev Högre latinläroverket å Norrmalm år 1880. Södra avdelningen, belägen på S:t Paulsgatan 13 på Södermalm, integrerades med Högre latinläroverket å Södermalm året innan, 1879. Dessa förändringar markerade slutet för Stockholms gymnasium som en självständig institution.

Arvet efter Stockholms Gymnasium

Även om Stockholms gymnasium som sådant upphörde att existera, lever dess arv kvar genom de skolor som tog över dess funktioner och traditioner. Dessa skolor har fortsatt att utbilda generationer av Stockholmare och har bidragit till stadens akademiska och kulturella utveckling. Idag finns det ett brett urval av gymnasieskolor i Stockholm, var och en med sin egen profil och specialisering, men alla bär de med sig en del av det historiska arvet från Stockholms gymnasium.

Sammanfattning

Stockholms gymnasium spelade en viktig roll i utvecklingen av den svenska gymnasieutbildningen. Från dess grundande på 1600-talet, till dess uppdelning och integrering i andra läroverk på 1800-talet, har gymnasiet varit en central del av Stockholms utbildningshistoria. Dess påverkan känns fortfarande av i dagens utbildningssystem och dess traditioner lever vidare i de skolor som uppstod i dess fotspår.
Gymnasium Stockholm erbjuder ett brett utbud av utbildningar som möter elevers olika intressen och framtidsplaner.

Lämna ett svar